Poppy

Poppy

Poppy, Mixed Media Assemblage, 30″ x 21″ x 22″.